Algemene informatie NEN-3140 & NEN-9140 trainingen

 

 

 

Introductie:

 

Volgens de richtlijn NEN-EN 50110 /NEN 3140 moeten technici die betrokken zijn bij elektro-technische werkzaamheden aan, met of nabij elektrische laagspannings-installaties, met betrekking tot die werkzaamheden zijn geïnstrueerd over de veiligheidsrisico's,- eisen,- regels en bedrijfsvoorschriften.

 

Dit geldt ook voor personen die werkzaamheden verrichten aan elektrische voertuigen.

Hier is de branche -specifieke norm NEN-9140 van toepassing.

Deze norm is afgeleid van de NEN 3140 en heeft tot doel risico's bij het werken aan elektrische voertuigen weg te nemen zodat ook niet -elektrotechnici hier veilig mee om kunnen gaan.

  

Voor de naleving van de Arbowet moet de bevoegdheid van personen worden vastgesteld ten aanzien van de elektrotechnische werkzaamheden die zij uit mogen voeren.

Deze bevoegdheid wordt aangegeven in een z.g. aanwijzing welke door de werkgever na zorgvuldige weging van de competenties van de persoon schriftelijk wordt afgegeven.

In deze aanwijzing (benoeming) wordt de vakbekwaamheid en de bevoegdheden van de persoon vastgesteld. 

 

Zowel handhavers van de overheid (inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie) als verzekeraars (bijvoorbeeld bij afspraken over het werken onder spanning) houden de voorschriften uit de NEN-3140/NEN-9140 aan bij handhaving en beoordeling.

 

 

Werkgeversaansprakelijkheid

 

Naast de genoemde artikelen uit de arbowetgeving is ook artikel 7:658 "werkgeversaansprakelijkheid" uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

 

"De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt"

 

Is de werkgever verwijtbaar in gebreke gebleven (zorgplicht), dan kan dit een juridische procedure tot gevolg hebben.

 

 

 

Opzet van onze trainingen:

 

Standaard wordt het lesmateriaal onder licentie aangeleverd en in pdf formaat via e-mail naar de cursisten verzonden.

 

Betreft het een in-company training, wordt twee weken na ontvangst van het lesmateriaal bij het bedrijf een praktijkbijeenkomst van een half dagdeel georganiseerd. 

Tijdens deze bijeenkomst worden onderwerpen uit het lesmateriaal met een PowerPoint presentatie toegelicht waarbij de cursisten vragen kunnen stellen. 

Aan het einde van de praktijkbijeenkomst wordt een (verplichte) toets afgenomen.

 

Deze toets bestaat uit een aantal meerkeuzevragen die volgens een vooraf bepaalde cesuur goed moeten worden beantwoord om voor een NEN-3140/NEN-9140 certificaat in aanmerking te komen.

 

Op aanvraag is ook online training en toetsing mogelijk, op de door de cursist af te leggen toets wordt dan een extra tijdcontrole toegepast.

 

 

Op maat training:

 

Standaard verzorgen wij NEN 3140 trainingen voor medewerkers van technische diensten, huismeesters en conciërges die naast hun normale werkzaamheden ook eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden moeten verrichten of toezicht houden op de uitvoering van deze werkzaamheden. 

 

Naast deze standaard NEN 3140 trainingen hebben wij speciaal voor de liftindustrie ook een aantal NEN 3140 trainingen ontwikkeld die nauw aansluiten op de dagelijkse werkzaamheden van lift/roltrapmonteurs en hun leidinggevenden.

 

Het grote voordeel van deze "op maat" training is dat wordt ingegaan op de specifieke elektrotechnische werkzaamheden aan liften en roltrappen.

De theorie blijft ook hier beperkt tot alleen de noodzakelijke kennis van de Europese norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 en de Arbowet.

Uitgebreid zal aandacht worden gegeven aan het aspect veiligheid, werkprocedures en het verantwoord omgaan met elektrotechnische werkzaamheden aan liften en roltrappen.

 

  

 

Adviezen inzake het aanwijsbeleid:

 

Door onze jarenlange ervaring met de verschillende bedrijven is het tevens mogelijk om in onderling overleg u te adviseren op welke wijze er een sluitend en duidelijk digitaal aanwijsbeleid opgezet kan worden. 

Vooral voor de kleinere bedrijven is dit interessant en bespaart u veel tijd en geld. 

 

Ook kunnen wij u behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een voor uw bedrijf passend aanwijsformulier dat door ons dan in sjabloonvorm wordt aangeleverd en digitaal is in te vullen.

 

 

  

website security       

hsdehaan@kpnmail.nl