HSdeHaan- Trainingen
NEN 3140 en NEN 9140 trainingen

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere training of overeenkomst tussen HSdeHaan- Trainingen en een opdrachtgever waarop HSdeHaan- Trainingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

In-company trainingsaanmelding
Deelnemers dienen schriftelijk, door middel van het formulier 3140/9140_01  via hsdehaan@kpnmail.nl  te worden aangemeld. De deelnemer gegevens dienen door de opdrachtgever juist en volledig te worden vermeld. Na afloop van een training wordt een kennistoets afgenomen, bij een positief resultaat ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

In-company trainingen
De trainings-locatie dient gesitueerd te zijn in een voldoende rustige omgeving en over voldoende zitplaatsen voor de deelnemers te beschikken. Over het gebruik van audiovisuele middelen dient vooraf contact plaats te vinden. Afhankelijk van aard en opzet van de training kan er een maximum worden gesteld aan het aantal deelnemers.

Online trainingsaanmelding
Deelnemers dienen schriftelijk, door middel van het formulier 3140/9140_02  via hsdehaan@kpnmail.nl  te worden aangemeld. De deelnemer gegevens dienen door de opdrachtgever juist en volledig te worden vermeld. Afronding van een online training vindt plaats door het afnemen van een digitale kennistoets onder strikte tijdcontrole.
Bij een positief resultaat ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Betalingscondities en annulering
Voor alle door HSdeHaan- Trainingen geleverde diensten geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

Deelnemers kunnen tot 24 uur voor het begin van een training kosteloos worden afgemeld, daarna wordt er per niet presente deelnemer de voor de training geldende prijs p.p. in rekening gebracht. HSdeHaan- Trainingen behoudt zich het recht voor een training bij te weinig deelnemers geen doorgang te laten vinden.

In geval van ziekte van de trainer of andere onvoorziene omstandigheden zal HSdeHaan- Trainingen al het mogelijke doen om voor een vervangende trainer te zorgen. Indien geen vervanging mogelijk is, zal HSdeHaan- Trainingen in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum voor de training of het trainingsdagdeel worden bepaald.
Indien de training in geval van overmacht aan de kant van opdrachtgever niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg met HSdeHaan- Trainingen een nieuwe datum vastgesteld.

Bij annulering door de opdrachtgever van een training, trainingsdagdeel of online training korter dan 3 werkdagen voor de afgesproken datum wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht.


Aansprakelijkheid
HSdeHaan- Trainingen is niet aansprakelijk voor door de deelnemer, opdrachtgever of derden geleden schade, tenzij zulks het gevolg is van de opzet of grove schuld van HSdeHaan- Trainingen
De schadevergoeding is (in het laatste geval) beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van HSdeHaan- Trainingen in het voorkomende geval uitkeert.

Vertrouwelijkheid
HSdeHaan- Trainingen gaat te allen tijden zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke informatie die tijdens een training over deelnemers verkregen wordt. Het privacy beleid van HSdeHaan- Trainingen is hier onverkort van toepassing.


Aldus opgemaakt te Krimpen aan den IJssel,  januari 2016

  

 Downloadlink:

Algemene%20voorwaarden.pdf